نرخ اضافه کار

نحوه محاسبه اضافه کار و مبنای صحیح آن – 192 ساعت یا 220 ساعت

طبق ماده 51 قانون کار و تبصره یک آن ساعات کار روزانه 7:20 یا به عبارتی 440 دقیقه می باشد.در ایران برخی موسسات و شرکتها نرخ اضافه کاری را بر مبنای 192 و برخی دیگر بر مبنای 220 ساعت محاسبه می کنند. با توجه به استنباطی که از قانون می شود و با توجه به…