مسائل و مشکلات کارگری و کارفرمایی و بخشنامه های جدید مربوط به وزارت کار

نرخ اضافه کار

نحوه محاسبه اضافه کار و مبنای صحیح آن – 192 ساعت یا 220 ساعت

طبق ماده 51 قانون کار و تبصره یک آن ساعات کار روزانه 7:20 یا به عبارتی 440 دقیقه می باشد.در ایران برخی موسسات و شرکتها نرخ اضافه کاری را بر مبنای 192 و برخی دیگر بر مبنای 220 ساعت محاسبه می کنند. با توجه به استنباطی که از قانون می شود و با توجه به…

افرایش حقوق 1400

افزایش حقوق کارگران در سال 1400

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1399/12/23  پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به…