خصوصیات و ویژگیهای کار آفرین موفق

ویژگیهای کار آفرین موفق بطور معمول ویژگی‌هایی از کارآفرین موفق، مربوط به شخصیت او است مانند مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری یا مدیریت ریسک. برخی دیگر مربوط به نحوه مدیریت و دانش فنی است. کارآفرین موفق فردی خودساخته است که برای رسیدن به اهداف و ایده هایش از هیچ تلاشی دریغ نمی کند . خصوصیت…