انحراف حواس

چرخه زجر آور انحراف حواس (حواس پرتی)

حواس پرتی و عدم تمرکز در دنیای امروز که فن آوری در جای جای خانه و زندگی ما جا خوش کرده است، انحراف حواس  و عدم تمرکز پدیده ای رایج و همه گیر شده است. شاید بارها پس از برخاستن از خواب، به خود قول داده ایم تا امروز را به بهترین نحو و با…