آیا خداوند همه انسانها را در یک سطح آفریده است

مکان شما:
رفتن به بالا